Mispercepties rond de jacht

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (hierna Jagersvereniging te noemen) voert sinds 2005 onderzoek uit naar het maatschappelijk draagvlak voor de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding.

Een beeld van het maatschappelijk draagvlak voor de benutting van wild is belangrijk voor de positie-, beleids- en strategiebepaling van de Jagersvereniging. Om deze reden heeft de Jagersvereniging besloten een uitgebreid en representatief onderzoek uit te laten voeren onder de Nederlandse bevolking om te toetsen wat de werkelijke opinies en percepties van de Nederlandse bevolking zijn. In 2015 heeft de Jagersvereniging ook een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek van maart 2017 is hier een vervolg op. Kortom: de Jagersvereniging wil weten hoe er gedacht wordt over jacht in Nederland. Ga naar de website van de Jagersvereniging om het onderzoek te downloaden.

Dit onderzoek laat zien dat de Nederlandse bevolking positiever over de jacht denkt dan de politiek, de pers en de natuur- en milieuorganisatie naar buiten brengen. Lees ook het artikel in het Leidsch Dagblad.

Reacties (bron Jagersvereniging)

Naar aanleiding van het Onderzoek 2017 dat de Jagersvereniging heeft laten uitvoeren door Zest Marketing naar de opinie van Nederlanders over jacht, duurzaam benutten, natuurbeheer en schadebestrijding zijn er diverse publicaties in de Nederlandse media verschenen. Zo werd er op maandag 16 oktober in het tv-programma Goedemorgen Nederland in 4 live-reportages door WNL aandacht besteed aan de opening van het jachtseizoen. Deze live-reportages zijn terug te kijken via de volgende links: Goedemorgen Nederland item om 7:10 uur (live-item start op 7:40), Goedemorgen Nederland item om 7:40 uur (intro start op 0:13 en live-item start op 7:57), Goedemorgen Nederland item om 8:10 uur (live-item start op 7:53) en Goedemorgen Nederland item om 8:40 uur (met interview met Janneke Eigeman) (intro start op 0:13 en live-item + interview starten op 6:13).

Hieronder vindt u een bloemlezing van de artikelen in de media naar aanleiding van ons persbericht: Artikel Nieuwe Oogst 16 oktober 2017 en Artikel Gooi- en Eemlander 16 oktober 2017.

Hetzelfde artikel als in de Gooi- en Eemlander is ook gepubliceerd in: Noordhollands Dagblad 16 oktober 2017Leidsch Dagblad 16 oktober 2017Haarlems Dagblad 16 oktober 2017 en de IJmuider Courant 16 oktober 2017.

De tekst uit ons persbericht is overgenomen op de websites van Groene Ruimte en jagen.nl en op de websites van diverse Wildbeheereenheden:
WBE NijkerkWBE SchouwenWBE NoorderkoggenlandWBE Beesel-Reuver-Swalmen en WBE Van Echtens Morgenland e.o.

Ook in deze periode verscheen een column van Tommy Wieringa; Vogeldood. Een stukje dat diverse reacties opriep. Lees hier en hier (3e ingezonden brief) voorbeelden van reacties. Tommy Wieringa nuanceerde  zijn column in een vervolg: Vogeldood (2).

Afschaffing van de jacht in Nederland

In het voorstel voor de Wet natuurbescherming welke staatssecretaris Sharon Dijksma in 2014 heeft gepresenteerd, bleef de wildlijst vooralsnog gehandhaafd, maar in het voorstel en de memorie van toelichting werd een aantal aanvullende, nieuwe eisen gesteld aan de benutting van de wildsoorten. Het jagen op konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten werd lastiger gemaakt. In de Tweede Kamer klonk een steeds hardere roep op een einde te maken aan de zogenaamde plezierjacht.

Jacht mag geen sport zijn, schreef coalitiepartij PvdA in de initiatiefnota Mooi Nederland, samen met GroenLinks en D66. De behandeling van deze wet bij de Tweede Kamer werd de eerstvolgende stap in een traject van de wetsbehandeling. 

Op basis van het voorgaande had de Jagersvereniging Zest Marketing gevraagd een concept te ontwikkelen voor het initiëren van een campagne om tegenspel te bieden aan de politieke partijen en andere belanghebbenden die voor de nieuwe Wet natuurbescherming waren.

Nederland verrassend positief over de jacht

Europees Parlement enthousiast over aanpak

Wat vooraf ging aan de conceptontwikkeling?

Om de percepties over de jacht te toetsen beveelde Zest aan een representatief onderzoek uit te voeren onder de Nederlandse bevolking (december 2014). De probleemstelling van het onderzoek luidde als volgt: De perceptie van bepaalde natuur -en milieuorganisaties en diverse politici ten aanzien van de jacht, en vooral de negatieve percepties, zijn de afgelopen jaren blijven bestaan. Voor de Jagersvereniging reden om een onderzoek te laten uitvoeren onder de Nederlandse bevolking om te toetsen wat de werkelijke percepties van de Nederlandse bevolking zijn. Het doel was het uitvoeren van een representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking met als doel zichtbaar maken:

  • Hoe de Nederlandse bevolking de jacht percipieert
  • Van de mate waarin de Nederlandse bevolking bekend is met de diverse taken en activiteiten van de jager binnen de jacht

In december 2014 is een eerste test uitgevoerd. Op basis van de eerste 1.000 respondenten bleek dat Nederland veel positiever over de jacht dacht dan de framing deed vermoeden. In maart 2015 is opnieuw een onderzoek uitgevoerd, maar nu met 3.121 respondenten. Het eerste onderzoek gaf al een representatief beeld. Maar om alle onzekerheid en mogelijke discussies met opponenten over de representativiteit uit te sluiten, is de beslissing genomen om het onderzoek groter uit te zetten. Inmiddels zien ook andere sectoren de effectiviteit van deze aanpak.

Resultaat

Uiteindelijk werd de nieuwe wet met 18 voorstemmers en 132 tegenstemmers weggestemd in de Tweede Kamer. Het onderzoek had z'n werk gedaan.